مرکز بهداشت- ارتباط با ما
شماره های تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/8 | 
معاونت دانشجویی تهران کد ۰۲۱
نام واحد تلفن مستقیم داخلی دورنویس
بهداری ۸۶۰۷۲۷۷۵ ۴۴۱۸ ــ
دندانپزشکی ۸۱۵۸۴۴۱۰ ۴۴۱۰
مامایی ۸۱۵۸۴۴۱۱ ۴۴۱۱ 
معاونت دانشجویی کرج ۰۲۶
نام واحد تلفن داخلی تلفن مستقیم دورنویس
 رییس  مرکز بهداشت ۲۲۲۰ ۰۲۶۳۴۵۱۱۲۴۹  
اتاق پزشک ۲۲۳۴ ۲۲۳۴  
دندانپزشکی ۲۶۰۱ -  
پذیرش ۲۲۲۱
نشانی مطلب در وبگاه مرکز بهداشت:
http://khu.ac.ir/find-43.23669.54325.fa.html
برگشت به اصل مطلب